Landsberga gård har en lång och spännande historia


Landsberga ligger i Lagunda härad, Biskopskulla socken mellan Uppsala och Enköping, väster om Örsundsbro. Gården är känd från 1200-talet som "Lagunzberg" men området har med största sannolikhet varit boplats tidigare än så.

Bergshöjden bakom mangårdsbyggnaden har troligen varit en tingsplats och offerplats under hednatiden och man fann vid markarbeten på 1950-talet en vikingagrav i området.

Landsberga blev en kungsgård redan i mitten av 1300-talet. Senare blev dock gården kyrkogods och var en tid bostad åt ärkebiskopen i Uppsala, samt även avelsgård för kreatursskötsel. Namnet på socken Biskopskulla härleder sig därifrån.

Godset drogs åter till kronan vid reformationen och förlänades senare av konung Gustav Vasa till riddaren Nils Warg. Förläningen omfattade huvudgården samt Landsberga by. Gården blev frälsegods och förblev så fram till Karl XI reduktion då kronan tog gården i besittning ännu en gång. Gården anslogs som översteboställe i Upplands infanteriregemente.

År 1796 mottogs Landsberga av generalmajoren Adolf Ludvig von Schwerin, som tillsatts som chef vid Uppland regemente. Den gamla huvudbyggnaden utdömdes som människobostad och von Schwerin lät på dess plats uppföra en ny byggnad efter ritningar av arkitekten Gustaf af Sillén som var fortifikationsofficer i indelningsverket. Den nya byggnaden var klar 1801. Byggnaden har karaktär av palladiansk villa med en åttakantig rotunda i mitten som får överljus från en glasad lanternin.

Mot slutet av 1800-talet upphörde indelningsverket och egendomen överfördes till Kungliga Domänstyrelsen, senare Domänverket, och idag förvaltas egendomen av Statens fastighetsverk. Gården har arrenderats av familjen Sandqvist sedan 1888. Den förste arrendatorn, Henrik Sandqvist, uppförde mot slutet av 1800-talet de flesta av de i dag existerande ekonomibyggnaderna.